كتاب طراحی و كنترل عملكرد هيدرواستاتيكی شيرهای پروانه ای به كمک نرم افزارهای المان محدود

يكي از پركاربردترين اجزاء و شايد مهمترين هاي آنها در سيستم هاي آبرساني، شيرها مي باشند كه در انواع مختلف در اين شركت توليد و در پروژه ه...

Continue reading