راهنمای انتخاب نوع و موقعيت شيرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها

دستگاه هاي اجرايي، مهندسان مشاور، پيمانكاران و عوامل ديگر مي توانند از اين نشريه به عنوان راهنما استفاده كنند و در صورتي كه روش ها، دستورالعمل ها و راهنماي بهتري در اختيار داشته باشند.

لیست سفارش