كتاب روش محاسبه و انتخاب پمپ

ارتفاع پمپ عبارتست از انرژي مكانيكي مفيدي كه در رابطه با وزن مايع توسط پمپ به مايع منتقل مي شود و به متر بيان مي گردد. ارتفاع پمپ به دانسيته مايع بستگي ندارد به طور مثال يك پمپ سانتريفيوژ براي همه مايعات به يك اندازه ارتفاع توليد خواهد كرد كه به دانسيته آنها بستگي نخواهد داشت. دانسيته مايع فشار داخل پمپ را سبب مي شودو بخشي از توان مصرفي پمپ را به خود اختصاص مي دهد.
لیست سفارش