كتاب راهنمای نرم افزار HAMMER نسخه ۷

نرم افزار HAMMER يكي از قدرتمندترين ابزارها با كاربرد آسان است كه به مهندسان در تحليل سيستم هاي مركب از پمپ و شبكه هاي لوله هنگام انتقال از يك حالت ماندگار به حالت ديگر، كمك مي كند. با اين كه جريانهاي هيدروليكي ميرا فقط در عرض چند ثانيه تا چند دقيقه مي تواند خسارات يا مشكلات بزرگي را در سيستم باعث شود، براي مثال نام HAMMER، به اصطلاح Water Hammer اشاره دارد كه وقتي يك جريان ميراي هيدروليكي ناگهاني رخ دهد، صداي آن مي تواند شنيده شود. علاوه بر اين، نرم افزار HAMMER به مهندسان در درك و فهم بهتر سيستم پمپاژ و شبكه هاي لوله كمك مي كند و آنها را قادر مي سازد تا سيستمهاي كنترلي و ايمني اقتصادي و مطمئنتري را طراحي كنند.

لیست سفارش