كتاب طراحی و كنترل عملكرد هيدرواستاتيكی شيرهای پروانه ای به كمک نرم افزارهای المان محدود

يكي از پركاربردترين اجزاء و شايد مهمترين هاي آنها در سيستم هاي آبرساني، شيرها مي باشند كه در انواع مختلف در اين شركت توليد و در پروژه هاي مهم كشوري به كار برده مي شوند. هم اكنون طراحي و ساخت انواع شيرآلات مورد نياز صنعت آب كشور به دست كارشناسان اين شركت انجام مي گردد. ولي به منظور افزايش اطمينان در طراحي و ساخت شيرهاي مختلف، به خصوص شيرهايي با قطر بالا، مديريت شركت تصميم به انجام يك سلسله طراحي هاي تحقيقاتي به ياري مراكز علمي از جمله دانشگاه تبريز گرفته است كه در اين كتاب نتايج حاصل از يكي از اين پروژه هاي تحقيقاتي ارائه شده است.

لیست سفارش