طراحی سیستم مقابله با ضربه قوچی آب

تانكهای ضربه گیر شركت مكانیك آب بر اساس فشار كاری و حجم اعلام شده از طرف مشتری تولید شده و با تجهیزات كامل شامل:

  • ادوات ایمنی، شیر اطمینان، تابلو كنترل الكتریكی، لول گیج مغناطیسی و كمپرسور و . . . برای مشتری ارسال می گردد.
  • در صورت نیاز و درخواست مشتری محاسبات مربوط به تانك ضربه گیر توسط شركت مكانیك آب انجام شده و نقشه فونداسیون لازم جهت نصب تانك نیز ارائه می شود.
  • تست بدنه با فشاری معادل 1/5 برابر فشار نامی و یا فشار تست درخواستی از طرف مشتری، انجام می گیرد.
محیط (سیال عامل)

آب

نوع عملگر

جریان سیال

زمینه کاربرد

ایستگاه پمپاژ, شبکه آبرسانی

جنس بدنه

سازه فولادی

نقشه شماتيك روش نصب تانك ضربه گير (بدون مدار باي پاس)

نقشه شماتيك روش نصب تانك ضربه گير (با مدار باي پاس)