انتشارات

چاپ مقاله شیرهای پروانه ای طرح T در مجله Industrial Valves آلمان

T-Butterfly Valves

Double flanged butterfly valves are vastly used in pipe lines, pump stations, dams, power plants, etc. offering many excellent characteristics such as light weight, small dimensions, and reasonable price. Never the less they have some weak points regarding their design specially when the sizes are large and pressures are high

جنرال کاتالوگ محصولات

معرفی محصولات، ابعاد و فشار کاری

كتاب راهنماي نرم افزار HAMMER 7.0 نسخه الكترونيكي

نرم افزار HAMMER  يكي از قدرتمندترين ابزارها با كاربرد آسان است كه به مهندسان در تحليل سيستم هاي مركب از پمپ و شبكه هاي لوله هنگام انتقال از يك حالت ماندگار به حالت ديگر، كمك مي كند. با اين كه جريانهاي هيدروليكي ميرا فقط در عرض چند ثانيه تا چند دقيقه مي تواند خسارات يا مشكلات بزرگي را در سيستم باعث شود، براي مثال نام HAMMER، به اصطلاح Water Hammer اشاره دارد كه وقتي يك جريان ميراي هيدروليكي ناگهاني رخ دهد، صداي آن مي تواند شنيده شود. علاوه بر اين، نرم افزار HAMMER به مهندسان در درك و فهم بهتر سيستم پمپاژ و شبكه هاي لوله كمك مي كند و آنها را قادر مي سازد تا سيستمهاي كنترلي و ايمني اقتصادي و مطمئنتري را طراحي كنند.

راهنماي انتخاب نوع و موقعيت شيرآلات صنعت آب و بهره برداري از آنها

دستگاه هاي اجرايي، مهندسان مشاور، پيمانكاران و عوامل ديگر مي توانند از اين نشريه به عنوان راهنما استفاده كنند و در صورتي كه روش ها، دستورالعمل ها و راهنماي بهتري در اختيار داشته باشند.

كتاب روش محاسبه و انتخاب پمپ

ارتفاع پمپ عبارتست از انرژي مكانيكي مفيدي كه در رابطه با وزن مايع توسط پمپ به مايع منتقل مي شود و به متر بيان مي گردد. ارتفاع پمپ به دانسيته مايع بستگي ندارد به طور مثال يك پمپ سانتريفيوژ براي همه مايعات به يك اندازه ارتفاع توليد خواهد كرد كه به دانسيته آنها بستگي نخواهد داشت. دانسيته مايع فشار داخل پمپ را سبب مي شودو بخشي از توان مصرفي پمپ را به خود اختصاص مي دهد.

كتاب ضربت قوچي و سيستم هاي حفاظت شكستگي

پديده ضربت قوچي آب از تغيير ناگهاني سرعت جريان آب در خط لوله به وجود مي آيد.بعد از خاموش شدن ناگهاني پمپ، يك موج فشار از طرف پمپ به طرف انتهاي خط لوله با سرعتي معادل سرعت صوت در خط لوله به حركت در مي آيد(حدوداً 1000متر بر ثانيه). اين موج فشار با حركت به انتهاي خط لوله فشار را كاهش مي دهد (Down surge) و از انتهاي مسير با فشار اوليه سيستم منعكس مي شود تا يه شير يكطرفه پمپ برسد و پس از برخورد با شير يكطرفه به صورت موج فشار مثبت (Up Surge) منعكس مي شود و اين سيكل تناوب چندين بار تكرار مي شود ولي با هر تكرار شدن به علت اصطكاك خط لوله و ساير عوامل كاهنده، مقداري از آن كاسته مي شود تا به حالت ساكن برسد. در سال 1900 ميلادي دانشمند روسي به نام ژوكوفسكي فرمولي براي محاسبه حداكثر تغييرات فشار ناشي از تغييرات ناگهاني سرعت ارائه كرد كه به فرمول سنت پترزبورگ نيز مشهور است.

كتاب طراحي و كنترل عملكرد هيدرواستاتيكي شيرهاي پروانه اي به كمك نرم افزارهاي المان محدود

يكي از پركاربردترين اجزاء و شايد مهمترين هاي آنها در سيستم هاي آبرساني، شيرها مي باشند كه در انواع مختلف در اين شركت توليد و در پروژه هاي مهم كشوري به كار برده مي شوند. هم اكنون طراحي و ساخت انواع شيرآلات مورد نياز صنعت آب كشور به دست كارشناسان اين شركت انجام مي گردد. ولي به منظور افزايش اطمينان در طراحي و ساخت شيرهاي مختلف، به خصوص شيرهايي با قطر بالا، مديريت شركت تصميم به انجام يك سلسله طراحي هاي تحقيقاتي به ياري مراكز علمي از جمله دانشگاه تبريز گرفته است كه در اين كتاب نتايج حاصل از يكي از اين پروژه هاي تحقيقاتي ارائه شده است.