رسالت و هدف ما:
طراحي و ساخت انواع شيرآلات صنعتي مطابق با الزامات تعيين شده، حفظ بازار موجود، دستيابي به بازارهاي جديد، توجه به رشد و سودآوري


ديدگاه ما:
تاكيد بر نگرش سيستم مديريت كيفيت، سعي بر نهادينه كردن فرهنگ بهبود مستمر و پيشگيري از عيوب در كليه فعاليتها و فرآيندها جهت دستيابي به ضايعات صفر


خط مشی کیفیت ما:

1- كسب سهم بيشتري از بازار شيرآلات صنعتي با طراحي و ساخت محصولات جديد و تخصصي
2- بهبود مستمر كيفيت محصولات با انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
3- افزايش سطح رضايتمندي مشتريان از كيفيت محصولات
4- ترويج تفكر مبتني بر ريسک در سازمان، جهت كاهش پيامدهاي نامطلوب ريسك هاي موثر بر فرايندها
5- تقويت روحيه مسئوليت پذيري كاركنان و مشاركت دادن آنان در تحقق اهداف كيفي
6- كاهش اتلافها در فرايندهاي موثر بر سيستم مديريت كيفيت

الگوي ما:
نظام مديريت كيفيت مبتني بر الزامات استاندارد  ISO 9001:2015  الگوي مـا جهت دستيابي بـه اهداف فـوق مي باشد.


تعهد ما:
اينجانب به اتفاق تمامي كاركنان شركت متعهد به اجراي كليه الزامات تعيين شده در نظام كيفيت شركت مبتني برنيازمنديهاي استاندارد ISO 9001:2015  مي باشيم. خط مشي فوق، خطوط و جهت گيري اصلي كيفيت شركت را بيان مي نمايد، بديهي است دستيابي به اهداف فوق  بدون مشاركت تمامي پرسنل امكان پذير نمي باشد، خطوط اصلي فوق در تمامي فعاليتها و مستندات به عنوان بستر كار تلقي گرديده و نماينده مديريت در تمامي سطوح سازمان نسبت به آموزش و تشريح آنها اقدام مي كند تا اطمينان از درك كامل مفاهيم و همچنين عمل به آنها حاصل گردد.

علی وکیلی تهامی - مدیرعامل

cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans